Regulamin

Regulamin konferencji
„Polish – Swiss Innovation Day 2023”,
4 października 2023

 

      § 1 Informacje ogólne i definicje

 1. Organizatorem Konferencji są Polsko – Szwajcarska Izba Gospodarcza, z siedzibą przy Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, NIP: 526-23-22-109 oraz Ambasada Szwajcarii w Polsce, Ujazdowskie 27, 00-540 Warszawa.
 1. Partnerami Konferencji są:
 1. Switzerland Global Enterprise, Stampfenbachstrasse 85, 8006 Zürich, Szwajcaria
 2. Swiss Business Hub Central Europe, Aleje Ujazdowskie 27, 00-540 Warszawa
 3. Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa
 4. baubüro in situ, Hohlstrasse 400, 8048 Zürich, Szwajcaria
 5. Circular Week, ul. Tyniecka 38, 02-621 Warszawa
 6. Fala Renowacji, Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa
 7. Forbo Flooring B.V. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), Oddział w Polsce, ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań
 8. Hilti (Poland) Sp. z o.o., ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
 9. Hochparterre, Ausstellungsstrasse 25, 8005 Zürich, Szwajcaria
 10. IGP Powder Coatings, ul. Żelechowska 2B, 96-321 Siestrzeń
 11. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice
 12. Schindler Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 12A, 02-676 Warszawa
 13. Stowarzyszenie Architektów Polskich, ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa
 14. Zehnder Polska Sp. z o.o., ul. Irysowa 1, 55-040 Bielany Wrocławskie
 1. Organizator – podmiot odpowiedzialny za wszelkie działania organizacyjne dotyczące Konferencji, zbierający i przetwarzający dane osobowe, wizerunek, głos oraz materiały przekazane przez Uczestników i Prelegentów Konferencji.
 2. Partnerzy – podmioty wspierające Organizatora w działaniach organizacyjnych, zwłaszcza w działaniach promujących Konferencję oraz w przygotowaniach merytorycznych treści Konferencji, przetwarzające dane osobowe Uczestników i Prelegentów, jak również wizerunek i głos powyższych, utrwalony na zdjęciach i w nagraniach Konferencji, w zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.
 3. Konferencja – Wydarzenie organizowane przez Polsko- Szwajcarską Izbę Gospodarczą i Ambasadę Szwajcarii w Polsce wraz z partnerami wymienionymi w pkt. 2 a-n, na które zaproszony został Uczestnik lub Prelegent.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin Konferencji.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1.
 6. System – aplikacja cyfrowa, za pomocą której realizowana jest konferencja, w tym: landing page i system rejestracji.
 7. Uczestnik – każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję. Zaproszony gość, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję.
 8. Prelegent – Uczestnik aktywnie uczestniczący w Konferencji zarówno w formie stacjonarnej jak i online.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Konferencja odbędzie się w dniu 4 października, w godzinach 8:30 – 14:00.
 2. Miejscem realizacji konferencji będą Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 60, 00-844 Warszawa.
 3. Udział w Konferencji będzie możliwy po uprzednim zarejestrowaniu się przez Uczestnika za pomocą formularza rejestracji dostępnego pod linkiem: psid2023.pl lub w przypadku Prelegentów, po wpisaniu Prelegenta na listę uczestników.
 4. Za pośrednictwem Formularza Rejestracji  oraz Systemu będą przez Organizatora oraz Partnerów przetwarzane – zbierane i przechowywane – dane Uczestnika związane z rejestracją i uczestnictwem w Konferencji takie jak: imię, nazwisko, nazwa organizacji, adres e-mail, telefon, a w stosunku do Prelegenta ponadto dane takie, jak: tytuł naukowy, stanowisko, głos, wizerunek oraz inne dane udostępnione przez Prelegenta.
 5. Uczestnicy Konferencji zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora oraz Partnerów Konferencji zebranych danych, o których mowa powyżej w trakcie przebiegu Konferencji, w celu realizacji Konferencji,  w szczególności w celu udostępnienia pozostałym Uczestnikom imienia i nazwiska podczas Konferencji.
 6. Merytoryczny przebieg Konferencji określony jest w Agendzie Konferencji, udostępnionej na stronie swisschamber.pl oraz na stronie www.psid2023.pl.
 7. Zapisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników oraz Prelegentów. Rejestracja na wydarzenie jest jednoznaczna z zaakceptowaniem zapisów niniejszego Regulaminu.

          § 3 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w Konferencji jest rejestracja uczestnictwa w Konferencji online za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.psid2023.pl lub, w przypadku Prelegenta, wpisanie na listę uczestników przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów lub programu, z przyczyn od niego niezależnych.
 3. Udział w Konferencji jest nieodpłatny.
 4. Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona. O rezerwacji decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. W przypadku, gdy w momencie rejestracji uczestnika nie będzie już wolnych miejsc, uczestnik zostanie poinformowany o tym drogą mailową.
 6. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje rozpowszechniane za pośrednictwem Systemu oraz innych środków komunikacji elektronicznej zwraca uwagę na konieczność respektowania przez Prelegentów oraz  Uczestników praw własności intelektualnej.
 7. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych i przekazanych materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.
 8. Uczestnicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
 9. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Systemu oraz za pomocą poczty elektronicznej Prelegenci oraz Uczestnicy wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez Organizatora i Partnerów do celów informacyjnych oraz promocyjnych wydarzenia, a także przez pozostałych Prelegentów oraz Uczestników w zakresie ich osobistego użytku. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów.

§ 4 Dane osobowe i wizerunek

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Prelegentów jest Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych Uczestników i Prelegentów, jak również nagrań zawierających wizerunek i głos Uczestników oraz Prelegentów, Partnerom konferencji wymienionym w §1, w celach organizacyjnych i promocyjnych wydarzenia, w szczególności w celach wymienionych w § 4 pkt. 3.
 3. Dane osobowe Uczestnika i Prelegenta, podane w trakcie rejestracji na Konferencję oraz pozyskane w trakcie konferencji, jak również wizerunek powyższych utrwalony na zdjęciach i nagraniach z konferencji, przetwarzane będą w celu:
  1. zorganizowania i przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności: stworzenia listy Uczestników, przesyłania informacji dotyczących agendy konferencji i innych informacji organizacyjnych, zapewnienia możliwości zadawania pytań w trakcie konferencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. utrwalenia przebiegu konferencji w postaci jej nagrania, co może wiązać się z utrwaleniem wizerunku i głosu uczestnika konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. przesyłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. poczty elektronicznej informacji (w tym informacji handlowych) dotyczących produktów i usług Organizatora i Partnerów Konferencji, w szczególności przedstawionych w trakcie Konferencji online, a także informacji o kolejnych edycjach konferencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.
 2. Prelegent i Uczestnik wyrażają zgodę na rozpowszechnianie zdjęć i nagrań z konferencji, zawierających ich wizerunek oraz głos, w celach promocji wydarzenia po jego zakończeniu, w szczególności na udostępnienie nagrań na stronach internetowych Organizatora oraz Partnerów Konferencji oraz rozesłanie nagrań do wszystkich Uczestników Konferencji.
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik i Prelegent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas konferencji w celach określonych w pkt. 3. i 5
 4. Dane osobowe Uczestników i Prelegentów będą przechowywane przez okres w jakim obowiązani jesteśmy zachować dane dla celów kontroli związanej z organizacją wydarzenia oraz przez czas, w jakim możliwe będzie dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed nimi. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, będziemy je przechowywać do czasu cofnięcia przez Państwa wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia udziału w Konferencji zgodnie z formułą w jakiej jest ona organizowana. Uczestnikom konferencji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Wszystkie powyższe prawa można zrealizować, kierując pisemną prośbę za pomocą poczty elektronicznej na adres swisschamber@swisschamber.pl.
 7. Uczestnik i Prelegent mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych, które jego dotyczą, narusza przepisy RODO.
 8. Dane osobowe Uczestnika i Prelegenta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą również podlegały profilowaniu.
 9. Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje, w tym dane osobowe, są zabezpieczane adekwatnie do poziomu ryzyka, jakie generują.

§ 5 Prawa własności intelektualnej

 1. Prelegent oświadcza, że:
  1. Posiada prawa własności intelektualnej w tym prawo do udostępnienia treści prezentowanych podczas Konferencji (dalej zwanych materiałami).
  2. Materiały nie naruszają niczyich praw ani nie są sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami.
  3. Zezwala Organizatorowi na utrwalanie i dalsze rozpowszechnianie Materiałów wg. uznania Organizatora – w szczególności przez nieodpłatne przekazywanie plików audio, wideo i foto Uczestnikom konferencji.
  4. Zobowiązuje się do nieujawniania informacji o Uczestnikach, o ile Organizator na to nie zezwoli.
 2. Wszelkie odmienne ustalenia dotyczące zakresu objętego powyższym paragrafem muszą być ustalane z Organizatorem w formie pisemnej.
 3. Postanowienia powyższe stosuje się również do utrwalania i rozpowszechniania wizerunku.

  § 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji lub jej Regulaminu.
 2. Uczestnik Konferencji potwierdza w Systemie, iż zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego stosowania.
 3. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub samodzielnego zablokowania mu dostępu do systemu a tym samym ograniczenia możliwości uczestniczenia w Konferencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
  1. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami otrzymanymi na adres email podany przy rejestracji.
  2. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres: swisschamber@swisschamber.pl.
  3. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 5 dni od wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
  4. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub zmiany terminu Konferencji online.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.08.2023 r.

 

***